VTECH BABY MIGOCZĄCA HULA-KULA

 • Producent: Vtech
 • Numer indeksu: 15805
 • EAN13: 5900511601039
VTECH BABY MIGOCZĄCA HULA-KULA
 • 84,99 zł
Bezpłatna przesyłka już od 299zł

Mi­go­czą­ca Hu­la­-Ku­la to in­te­rak­tyw­na za­baw­ka stwo­rzo­na z my­ślą o dzie­ciach, któ­re za­czy­na­ją sta­wiać pierw­sze kro­ki i ba­dać ota­cza­ją­cy je świat.

Wysyłamy natychmiast!
Wysyłamy natychmiast!
Szybkie i bezpieczne zamówienie
Szybkie i bezpieczne zamówienie
Zwrot do 14 dni!
Zwrot do 14 dni!

Me­cha­nizm sa­mo­czyn­nie wpra­wia­ją­cy Ku­lę w ruch za­chę­ca dziec­ko do sta­wia­nia pierw­szych kro­ków i po­dą­ża­nia za we­so­ły­mi dźwię­ka­mi i świa­teł­ka­mi. Po na­ci­śnię­ciu świe­cą­cych gu­zi­ków z cy­fer­ka­mi i zwie­rząt­ka­mi, dziec­ko usły­szy przy­ja­zne me­lo­die i pio­sen­ki, a tak­że za­po­zna się z pod­sta­wo­wy­mi ko­lo­ra­mi i kształ­ta­mi. Wy­pu­kłe kształ­ty zwie­rzą­tek, bie­dro­necz­ka krę­cą­ca kó­łecz­ka i ko­lo­ro­we ta­siem­ki za­pew­nia­ją do­dat­ko­we wra­że­nia do­ty­ko­we oraz roz­wój ko­or­dy­na­cji wzro­ko­wo­-ru­cho­wej, do­star­cza­jąc przy tym wie­le ra­do­ści. Pro­dukt do­ce­nio­ny i na­gra­dza­ny przez ro­dzi­ców i eks­per­tów bran­ży dzie­cię­cej.

 • Pol­ska wer­sja ję­zy­ko­wa
 • Mi­go­czą­ce przy­ci­ski z cy­fer­ka­mi i we­so­łe me­lo­die
 • Sa­mo­czyn­ne wpra­wia­nie w ruch
 • Funk­cja au­to­ma­tycz­ne­go wy­łą­cza­nia oszczę­dza ba­te­rie
 • 2 po­zio­my gło­śno­ści
 • Funk­cjo­nal­ne i tr­wa­łe wy­ko­na­nie
 • Ro­zwi­ja wy­obraź­nię, wspo­ma­ga roz­wój sen­so­rycz­ny i umie­jęt­no­ści mo­to­rycz­ne
 • Za­chę­ca do po­zna­wa­nia świa­ta
1 Przedmiot